MISSZIÓ
Isten szeretet

MENÜ

2017. július 24.

Mt 16,27
Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.

 

 

 

2017. július 23.

Agge. 1,8
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr. 

 

 

 

 

2017. július 22.

Ján. 8,23
És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.

 

 

2017. július 21.

Zsolt 91,1 - 2
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram,
Istenem, akiben bízom!

 

 

2017. július 20.

2Tim 3,12
De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 

 

 

2017. július 19.

Jób 33,4

Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet. 

 

  

2017. július 18.

Jn 4,24-26

Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." Az asszony így felelt: "Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent." Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek."

 

 

2017. július 17.

Zsolt 91,14-16

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 

Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

 

 

2017. július 16.

JSir 3,34-36, 58-59

Amikor lábbal tiporják egy ország foglyait, amikor az embert kiforgatják jogából a Felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr! 
Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Láttad, URam, hogy megcsaltak: ítéld meg igazságomat!

 

 

2017. július 15.

JSir 2,7
Elvetette oltárát az Úr, elhagyta szentélyét. Ellenség kezére juttatta falakkal körülvett palotáit. Hangoskodtak az ÚR házában, mint ünnepnapon.

 

  

2017. július 14.

Zsolt 29,10
Az ÚR trónol az áradat fölött, ott trónol az ÚR, az örökkévaló király. 

 

 

2017. július 13.

Ézs 30,29

Úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, szívetek pedig úgy örül, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett megy az ÚR hegyére, Izráel Kősziklájához.

 

 

2017. július 12.

Jn 4,29

Jertek, lássatok egy embert, a ki megmonda nékem mindent, a mit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?

 

 

2017. július 11.

Jer 3,21
Hang hallatszik a hegytetőkön, Izráel fiainak panaszos sírása, mert rossz útra tértek, elfelejtették Istenüket, az URat. 

 

 

2017. július 10.

Jel 16,9
és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.

 

  

2017. július 9.

Mt 21,32
Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.

 

 

2017. július 8.

Jn 12,36
Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!" Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük.

 

 

2017. július 7.

Ézs 38,17
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.

 

 

2017. július 6.

Zsolt 95,6-8a

Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket

 

 

2017. július 5.

Hós 14,2
Térj meg, Izráel, Istenedhez, az ÚRhoz, mert bűnöd miatt buktál el! 

 

 

2017. július 4.

Zsolt 33,22
Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk! 

 

 

2017. július 3.

5Móz 16,17
Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől, az ÚRtól, aki adja azt neked. 

 

 

2017. július 2.

5Móz 6,6
Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 

 

 

2017. július 1.

5Móz 4,38
Nálad nagyobb és erősebb népeket űz ki előled, hogy bevigyen téged, és neked adja földjüket örökségül. Így van ez ma is.

 

 

2017.június 30.

Zsolt 37,21
Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. 

 

  

2017.június 29.

Péld 13,1
A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. 

 

  

2017.június 28.

1Kor 1,10
A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.

 

  

2017.június 27.

Péld 28,20
A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül.

 

  

2017.június 26.

Péld 11,11
A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti. 

 

 

2017.június 25.

1Móz 22,16-18

és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.

 

  

2017.június 24.

Péld 10,22

Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

 

 

2017.június 23.

Zsolt 10,3

Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az URat.

 

  

2017.június 22.

Jób 29,13

A veszendő áldása szállt rám, és az özvegy szívét felvidítottam. 

 

 

2017.június 21.

Róm 12,1

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

  

 

2017.június 21.

Róm 12,1

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

  

 

2017.június 20.

Ézs 43,23

Nem nekem hoztál bárányt égőáldozatul, nem engem dicsőítettél véresáldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál.

 

 

2017. június 19.

5Móz 17,18-19

Amikor királyi trónjára ül, írassa le magának e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita-papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az URat; őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket.

 

 

2017. június 18.

Jer 1,19

Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szól az ÚR.

 

 

2017. június 17.

1Móz 12,3

Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

 

 

2017. június 16.

Péld 10,22

Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

 

 

2017.június 15.

Zsolt 139,3

Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.

  

 

2017. június 14.

2Móz 23,12

Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon nyugodjál, hogy pihenjen az ökröd és szamarad, és lélegzethez jusson szolgálód fia és a jövevény.

 

 

2017. június 13.

Zsid 9,27-28

És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

 

 

2017. június 12.

Jer 33,14

Eljön még az idő - így szól az ÚR -, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izráel és Júda házáról ígértem.

 

 

2017. június 11.

1Móz 24,42

Amikor ma a forráshoz értem, ezt mondtam: URam, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Bárcsak szerencséssé tennéd utamat, amelyen járok!

 

 

2017. június 10.

Péld 15,15

A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.

 

 

2017. június 9.

Lk 1,28

Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"

 

 

2017. június 8.

Ézs 43,2

Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

 

 

2017. június 7.

Ézs 43,5

Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek.

 

 

2017. június 6.

1Jn 5,4

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

 

 

2017. június 5.

Ézs 32,15

Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.

 

2017. június 4.

Péld 16,24

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

 

 

2017. június 3.

Jel 3,5

Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.

 

 

2017. június 2.

Zsid 11,1

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

 

 

2017. június 1.

Zsolt 149,4

Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.

 

Hírek

 • Ige rendszeresen a Budapest Európa Tv műsorán

  Minden reggel 3/4 8-tól 8-ig Biblia olvasást és hozzáfűzött gondolatokat hallhatunk a Budapest Európa Televízió műsorában. Ezeket az esti műsor befejezéseként ismétlik meg.

  Keddenként 9 órai kezdettel Ébredés címmel személyes bizonyságtételeket láthatunk Takács Ferenc  beszélgetős műsorában, ezeket este 10 órai kezdettel ismétli a tv aznap:

  http://www.bpetv.org/bp-europa-televizio-budapest-online-tv-adas

   

   

   

 • IMAREGGELI

  Vezetésről  a hit fényében.

  A Centrál kávéházban elindult programsorozat

  korábbi alkalmai itt láthatók, hallgathatók:

  http://www.centralkavehaz.hu/imareggeli

   

   

 • Nem vagy egyedül című rádióműsor

  Minden hétfőn  20 órától 22 óráig a 107 MHz-en, vagy ide kattintva érhető el a  Nem vagy egyedül című hitbeli műsor:

  http://lakihegyradio.hu/player/player.php

   

  Élő adás, telefonszáma: 06-20-95-95-107

 • Programajánlat minden hó utolsó szombatjára Budapesten

  Szabad szombat


  25 év feletti egyedülállók számára szervezünk keresztyéni alapon előadás-sorozatot és beszélgető kört , 
  minden hónap utolsó szombatján .
  Helyszín : volt Olimpia Mozi

  (Kelenföldi Városközpont , Etele út 55. Megközelíthető a gyors 7-es autóbusszal )

  Részvételi díj : nincs (adományokat szívesen fogadunk)

   

  A teljes program 13:00-20:00 óráig tart (ebéd , közös beszélgetés és szórakoztató program )

 • Új evangéliumi oldal
 • Reformátusok a Network-ön

  Ajánlom szeretettel:

  http://reformatusokklubja.network.hu/

  Itt sok szép, építő írás, videóanyag is található, és testvéri közösség.

  Már több, mint ezer klubtag van.

 • Cseri Kálmán, Horváth Géza és más lelkészek igehirdetései

  Szeretettel ajánlom az igehallgatók, a Bibliát komolyan megérteni akarók figyelmébe a 

  pasaret/index.php?page=2011

  oldalt ahol 1996-tól készült felvételek hallgathatók-olvashatók.

 • Keresztény filmajánló

  Sok jó keresztyén témájú filmet láthatunk a

  http://keresztenyfilmek.com/

  oldalon. Különösen jó lehetőség, hogy nem kell letölteni a megnézni kívánt filmet, hanem egyenesen az internetről nézhető.

 • Nagyon jól feltöltött és építő a hitben ez az oldal:

  http://www.albaref.hu/

  Ez a Székesfehérvári Református Egyházközség honlapja, ahol a Médiaanyagok fülre kattintva választhatnak a kedves érdeklődők, hogy filmet, hanganyagot vagy éppen vetített képes előadást akarnak-e figyelemmel kísérni. Azt hiszem minden gyülekezet büszke lenne egy ilyen honlapra.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

  .

Szavazás

Változtassak a honlap megjelenésén?
Nem, de fejleszteni lehet.
Nem, jó ez így.
Igen, mert nem áttekinthető.
Igen gyűlölöm az ilyet.
Asztali nézet