MISSZIÓ
Isten szeretet

MENÜ
2018. január 16.
Róm 8,29
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
 
 
 
 
 
 
2018. január 15.
Róm 8,18
Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.
 
 
 
2018. január 14.
Zsolt 112,7
Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban. 
 
 
 
 
2018. január 13.
Zsolt 112,1
Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. 
 
 
 
 
2018. január 12.
Zsolt 42,9
Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az ÚR; imádságot életem Istenéhez.
 
 
 
 
 
2018. január 11.
Jób 37,15
Tudod-e, mikor rendelkezik úgy az Isten, hogy villámfénye ragyogjon a felhőben? 
 
 
 
 
 
2018. január 10.
Jer 11,7
Mert attól fogva, hogy felhoztam őseiteket Egyiptomból, a mai napig állandóan intettem őket. Idejében intettem, hogy hallgassanak szavamra. 
 
 
 
 
 
2018. január 9.
Zsolt 119,133
Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. 
 
 
 
 
2018. január 8.
Ézs 62,6
Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az URat emlékeztetitek, ne legyetek némák! 
 
 
 
 
2018. január 7.
Zsolt 29,11
Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.
 
 
 
2018. január 6.
2Krón 6,41
És most indulj el, ÚRisten, nyugalmad helyére, te és hatalmad ládája! Papjaidat, ÚRisten, vedd körül szabadításoddal, híveid pedig örvendezzenek a jónak! 
 
 
 
 
2018. január 5.
Zsolt 8,4-5
Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?
 
 
 
2018. január 4.
Zsolt 10,16
Király lesz az ÚR mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. 
 
 
 
 
2018. január 3.
1Kir 2,3
Tartsd meg, amit Istened, az ÚR rád bízott! Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan meg vannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel és mindenütt, ahová fordulsz. 
 
 
 
 
2018. január 2.
Róm. 15,13
A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. 
 
 
 
2018. január 1.
Ézs 43,19
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. 
 
 
 
 
2017. december 31.
Zsolt 52,11
Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. 
 
 
 
 
2017. december 30.
1Kor 3,11-13
Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.
 
 
 
 
 
2017. december 29.
1Tim 3,13
Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. 
 
 
 
 
2017. december 28.
1Tim 1,15
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 
 
 
 
 
2017. december 27.
Ef 2,10
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
 
 
 
 
2017. december 26.
Ef 2,14 - 15
Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.
 
 
 
 
2017. december 25.
Lk 2,14
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
 
 
 
 
2017. december 24.
Lk 2,11
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
 
 
 
 
2017. december 23.
Ézs 43,2
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. 
 
 
 
2017. december 22.
Zsolt 119,20
Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. 
 
 
 
2017. december 21.
Zsolt 16,11
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 
 
 
 
 
 
2017. december 20.
Róm 15,13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
 
 
 
 
2017. december 19.
Jn 1,17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. 
 
 
 
 
2017. december 18.
Jn 1,1
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
 
 
 
 
2017. december 17.
Róm 12,13
A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 
 
 
 
 
2017. december 16.
Lk 1,64
És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.
 
 
 
 
2017. december 15.
Zsolt 119,37
Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon éltess engem! 
 
 
 
 
 
2017. december 14.
Zsolt 6,5
Fordulj hozzám, URam, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy! 
 
 
 
 
2017. december 13.
Zsolt 119,126
Itt az ideje, hogy cselekedj, URam, mert megszegték törvényedet! 
 
 
 
2017. december 12.
Jak 2,12
Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. 
 
 
 
 
2017. december 11.
2Móz 23,24
Ne borulj le isteneik előtt, ne szolgáld azokat, és ne cselekedj úgy, ahogyan ők cselekszenek! Sőt rontsd le azokat, és törd össze szent oszlopaikat! 
 
 
 
 
2017. december 10.
Kol. 4,6
A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. 
 
 
 
 
2017. december 9.
Ján. 3,3
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. 
 
 
 
 
 
2017. december 8.
Ám 9,9
Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izráel házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre.
 
 
 
 
 
2017. december 7.
Ef 6,16
Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.
 
 
 
 
 
2017. december  6.
Ef 6,6-8
Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad.
 
 
 
 
 
 
2017. december 5.
Ézs 5,4
Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? 
 
 
 
 
 
2017. december 4.
Zsolt 130,5
Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. 
 
 
 
 
 
2017. december  3.
Róm 15,13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. 
 
 
 
 
 
2017. december 2.
2Kor 3,7-8
Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata?
 
 
 
 
 
2017. december 1.
Ef 4,29
Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 
 
 
 
 
 
2017. november 30.
Mt 7,13-14
Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
 
 
 
 
 
2017. november 29.
2Kor 8,14
a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen
 
 
 
  
 
2017. november 28.
Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. 
 
 
 
 
 
2017. november 27.
Róm 8,21
hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.
 
 
 
 
2017. november 26.
Gal 5,10
Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. 
 
 
 
 
2017. november 25.
1Kor 6,2
Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? 
 
 
 
 
2017. november 24.
1Krón 16,23-24
Énekelj az ÚRnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit minden népnek!
 
 
 
 
2017. november 2
2Sám 22,4
Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. 
 
 
 
2017. november 22.
Ézs 13,11
Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom. 
 
 
 
 
2017. november 21.
Zsolt 52,11
Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez.
 
 
 
 
2017. november 20.
Ez 23,35
Azért ezt mondja az én Uram, az ÚR: Mivel te elfelejtettél, és hátat fordítottál nekem, viseld hát galádságod és paráznaságod következményét! 
 
 
 
 
2017. november 19.
Ézs 34,16
Keressétek majd meg az ÚR könyvében, és olvassátok! Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a másik nem marad el, mert az ÚR parancsa ez, az ő lelke gyűjti össze őket.
 
 
 
 
2017. november 18.
Zsolt 76,10
Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak.
 
 
 
 
2017. november 17.
Péld 14,34
Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. 
 
 
 
 
 
2017. november 16.
Zsolt 46,2
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
 
 
 
 
2017. november 15.
5Móz 33,26
Nincs Jesurún Istenéhez fogható! Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen.
 
 
 
 
2017. november 14.
1Krón 16,31
Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! 
 
 
 
2017. november 13.
Jel 3,18
tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
 
 
 
 
2017. november 12.
Zsolt 82,8
Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged! 
 
 
 
 
2017. november 11.
Préd 5,1
Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy!
 
 
 
 
2017. november 10.
Péld 2,1-5
Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret.
 
 
 
2017. november 9.
Zsolt 119,169
URam, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel! 
 
 
 
 
 
2017. november 8.
Zsolt 106,43-44
Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek bűneik miatt. Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket.
 
 
 
 
2017. november 7.
1Krón 28,9
Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az ÚR minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. 
 
 
 
 
2017. november 6.
5Móz 4,29
De ha keresni fogod ott az URat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed.
 
 
 
 
2017. november 5.
Zsolt 101,6
Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. 
 
 
 
 
2017. november 4.
Gal 6,1
Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.
 
 
 
 
 
 
2017. november 3.
Jak 1,21
Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. 
 
 
 
 
 
 
2017. november 2.
Mt 23,37
Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! 
 
 
 
 
2017. november 1.
Ef 3,20-21
Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké.
 
 
 
 
 
 
2017. október 31.
 
Ef 4,22-24
Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott;újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.
 
 
 
 
 
 
2017. október 30.
Jer 36,3
Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom bűnüket és vétküket. 
 
 
 
 
 
2017. október 29.
Ez 9,4-6
Ezt mondta neki az ÚR: Menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára: Menjetek utána végig a városon, és öldököljetek, ne szánakozzatok, és ne legyetek könyörületesek! Gyilkoljátok az öreget, az ifjat és a szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat, hadd pusztuljanak! De azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van! Az én szentélyemnél kezdjétek el! Elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak.
 
 
 
 
 
 
2017. október 28.
Zsolt 98,2
Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.
 
 
 
 
 
 
2017. október 27.
Zsolt 12,6
Most már fölkelek - mondja az ÚR - a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. 
 
 
 
 
2017. október 26.
2Kor 4,8
Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 
 
 
 
 
 
2017. október 25.
Zsolt 71,17
Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. 
 
 
 
 
2017. október 24.
Zsolt 9,18
A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. 
 
 
 
 
2017. október 23.
Ézs 51,13
Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?! 
 
 
 
 
2017. október 22.
1Pt 2,6
Ezért áll ez az Írásban: "Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg"
 
 
 
 
2017. október 21.
1Pt 2,4-5
Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt "kiválasztott és drága"; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
 
 
 
 
2017. október 20.
Zsolt 106,5
Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt!
 
 
 
 
 
2017. október 19.
Zsolt 101,6
Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem.
 
 
 
2017. október 18.
Zsolt 81,8a
Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben: próbára tettelek Meríbá vizeinél.
 
 
 
 
2017. október 17.
Zsolt 84,11
Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 
 
 
 
 
2017. október 16.
Zsolt 90,2
Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! 
 
 
 
2017. október 15.
Zsolt 64,11
Örülni fog az ÚRban az igaz, mert nála talált oltalmat, dicséretet mondanak a tiszta szívűek.
 
 
 
2017. október 14.
Zsolt 51,17
Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.
 
 
 
 
2017. október 13.
Róm 15,7
Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
 
 
 
 
2017. október 12.
Ézs 38,17
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. 
 
 
 
 
2017. október 11.
Lk 3,4b-6
"Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását."

 

2017. október 10.

Zsolt 138,8
Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!

 

2017. október 9.

4Móz 17,11
Akkor ezt mondta Mózes Áronnak: Fogd a szenesserpenyőt, tégy bele tüzet az oltárról, rakj rá füstölőszert, vidd hamar a közösséghez, és végezz engesztelést értük, mert megharagudott az ÚR, és elkezdődött a csapás. 

 

2017. október 8.

Zsolt 62,2
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. 

 

 

2017. október 7.

Hab 2,20
Az ÚR azonban ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld! 

 

2017. október 6.

JSir 3,26
Jó csendben várni az ÚR szabadítására. 

 

 

 

2017. október 5.

JSir 3,25
Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. 

 

 

 

2017. október 4.

3Móz 26,43
El kell ugyan hagyniuk földjüket, hadd élvezze nyugalmát, amíg pusztán hever nélkülük, nekik pedig békével kell hordozniuk büntetésüket, mivel újra meg újra megvetették döntéseimet, és megutálták rendelkezéseimet.

 

 

2017. október 3.

Zsolt 66,4
Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét.

 

 

 

2017. október 2.

Zsolt 28,8
Az ÚR az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. 

 

 

 

2017. október 1.

1Tim 6,12
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. 

 

 

 

2017. szeptember 30.

Mt 10,32
"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,

 

 

 

2017. szeptember 29.

Zsolt 145,14
Támogat az ÚR minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. 

 

 

 

2017. szeptember 28.

Zsolt 142,7
Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam! 

 

 

 

2017. szeptember 27.

Zsolt 145,10-12 

Magasztal, URam, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az ÚR hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét.

 

 

 

2017. szeptember 26.

1Tim 3,16
Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. 

 

 

 

2017. szeptember 25.

Zsolt. 18,30
Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. 

 

 

 

2017. szeptember 24.

Zsolt 19,10
Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak

 

 

 

2017. szeptember 23.

Mk 13,9
Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak énértem, bizonyságul nekik.

 

 

 

2017. szeptember 22.

Mk 11,25
És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. 

 

 

 

2017. szeptember 21.

Ef 4,32
Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

 

 

 

2017. szeptember 20.

Zsolt 51,19
Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! 

 

 

 

2017. szeptember 19.

Péld 15,26
Utálatosak az ÚR előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak. 

 

 

 

2017. szeptember 18.

Zsolt 119,34
Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. 

 

 

 

2017. szeptember 17.

Zsolt 62,8
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 

 

 

 

2017. szeptember 16.

Ézs 49,8a
Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek.

 

 

 

2017. szeptember 15.

Péld 24,16
Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban. 

 

 

 

2017. szeptember 14.

Lk 1,64
És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. 

 

 

 

2017. szeptember 13.

Zsolt 119,155
Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. 

 

 

 

2017. szeptember 12.

Zsolt 105,1
Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 

 

 

 

2017. szeptember 11.

Zsid 10,37

Mert még "egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. 

 

 

 

2017. szeptember 10.

Ez 12,28
Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Nem késik tovább egyetlen igém sem, valóra válik az az ige, amelyet mondok - így szól az én Uram, az ÚR. 

 

 

 

2017. szeptember 9.

Zsolt 119,24
Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. 

 

 

 

2017. szeptember 8.

Zsolt 16,7
Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. 

 

 

 

2017. szeptember 7.

Zsolt 69,14
De én hozzád imádkozom, URam, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg! 

 

 

 

2017. szeptember 6.

Zsolt 100,4
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!  

 

 

 

2017. szeptember 5.

Préd 7,13
Figyeld meg Isten alkotásait: ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? 

 

 

 

2017. szeptember 4.

Préd 7,3
Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív.

 

 

 

2017. szeptember 3.

2Kor 7,10
Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. 

 

  

 

2017. szeptember 2.

5Móz 11,18-19
Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz.

 

 

 

2017. szeptember 1.

Zsolt 86,11
Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.

 

 

 

2017. augusztus 31.

Júd 1,22-25
Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.                      Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen. 

 

 

 

2017. augusztus 30.

Júd 1,14-15
Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt: "Íme, eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak.

 

 

 

2017. augusztus 29.

1Jn 4,17
Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.

 

 

 

2017. augusztus 28.

Zsolt 17,2
Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. 

 

 

 

2017. augusztus 27.

Zsolt 36,7
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, URam. 

 

 

 

2017. augusztus 26.

Péld 19,29
A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg. 

 

 

 

2017. augusztus 25.

Péld 4,20-22
Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek.

 

 

 

2017. augusztus 24.

Mt 20,25-27
De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: "Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok.

 

 

 

2017. augusztus 23.

Ézs 3,14
Törvényt tart az ÚR népe vénei és vezérei fölött: Letaroltátok a szőlőt, szegényektől rabolt holmi van a házatokban!

 

 

 

2017. augusztus 22.

Péld 11,6
A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk.

 

 

 

2017. augusztus 21.

Zsolt 18,30
Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.

 

 

 

2017. augusztus 20.

                                

Péld 29,18
Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. 

 

  

 

2017. augusztus 19.

Mt 11,27
Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.

 

 

 

2017. augusztus 18.

Ézs 38,17
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. 

 

 

  

2017. augusztus 17.

Zsolt 71,20
Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.

 

 

 

2017. augusztus 16.

Róm 8,29
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. 

 

 

 

2017. augusztus 15.

Mt 24,5
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek.

 

 

 

2017. augusztus 14.

Zsolt 119,59
Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. 

 

 

 

2017. augusztus 13.

Róm 2,13
Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazíttatni. 

 

 

 

2017. augusztus 12.

Róm 8,5
Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival.

 

 

 

2017. augusztus 11.

Gal 6,1
Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. 

 

 

 

2017. augusztus 10.

Mt 24,29
"Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nemfénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. 

 

 

 

2017. augusztus 9.

Dán 2,20
Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. 

 

  

 

2017. augusztus 8.

Péld 10,7
Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. 

 

 

 

2017. augusztus 7.

Jn 6,35

...Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.

 

 

 

2017. augusztus 6.

Zsid. 11,6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

 

  

 

2017. augusztus 5.

Jn 5,4
Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett

 

 

 

2017. augusztus 4.

Jn 1,5
A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 

 

 

 

2017. augusztus 3.

2Tim 4,2
hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

 

 

 

2017. augusztus 2.

Péld 16,20
Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban. 

 

 

  

2017. augusztus 1.

1Kor 9,25-27

Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartoztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.

 

 

 

2017. július 31.

Róm 8,26

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 

 

  

2017. július 30.

Ef 2,10
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

 

  

2017. július 29.

Kol 1,11
Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.

 

  

2017. július 28.

Jn 14,19
Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 

 

  

2017. július 27.

ApCsel 26,13-15
Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.

 

  

2017. július 26.

ApCsel 26,18
Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. 

 

 

2017. július 25.

Ézs 8,19
Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? 

 

  

2017. július 24.

Mt 16,27
Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.

 

  

2017. július 23.

Agge. 1,8
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr. 

 

   

2017. július 22.

Ján. 8,23
És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.

 

 

2017. július 21.

Zsolt 91,1 - 2
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram,
Istenem, akiben bízom!

 

 

2017. július 20.

2Tim 3,12
De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 

 

 

2017. július 19.

Jób 33,4

Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet. 

 

  

2017. július 18.

Jn 4,24-26

Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." Az asszony így felelt: "Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent." Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek."

 

 

2017. július 17.

Zsolt 91,14-16

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 

Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

 

 

2017. július 16.

JSir 3,34-36, 58-59

Amikor lábbal tiporják egy ország foglyait, amikor az embert kiforgatják jogából a Felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr! 
Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Láttad, URam, hogy megcsaltak: ítéld meg igazságomat!

 

 

2017. július 15.

JSir 2,7
Elvetette oltárát az Úr, elhagyta szentélyét. Ellenség kezére juttatta falakkal körülvett palotáit. Hangoskodtak az ÚR házában, mint ünnepnapon.

 

  

2017. július 14.

Zsolt 29,10
Az ÚR trónol az áradat fölött, ott trónol az ÚR, az örökkévaló király. 

 

 

2017. július 13.

Ézs 30,29

Úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, szívetek pedig úgy örül, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett megy az ÚR hegyére, Izráel Kősziklájához.

 

 

2017. július 12.

Jn 4,29

Jertek, lássatok egy embert, a ki megmonda nékem mindent, a mit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?

 

 

2017. július 11.

Jer 3,21
Hang hallatszik a hegytetőkön, Izráel fiainak panaszos sírása, mert rossz útra tértek, elfelejtették Istenüket, az URat. 

 

 

2017. július 10.

Jel 16,9
és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.

 

  

2017. július 9.

Mt 21,32
Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.

 

 

2017. július 8.

Jn 12,36
Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!" Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük.

 

 

2017. július 7.

Ézs 38,17
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.

 

 

2017. július 6.

Zsolt 95,6-8a

Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket

 

 

2017. július 5.

Hós 14,2
Térj meg, Izráel, Istenedhez, az ÚRhoz, mert bűnöd miatt buktál el! 

 

 

2017. július 4.

Zsolt 33,22
Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk! 

 

 

2017. július 3.

5Móz 16,17
Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől, az ÚRtól, aki adja azt neked. 

 

 

2017. július 2.

5Móz 6,6
Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 

 

 

2017. július 1.

5Móz 4,38
Nálad nagyobb és erősebb népeket űz ki előled, hogy bevigyen téged, és neked adja földjüket örökségül. Így van ez ma is.

 

 

2017. június 30.

Zsolt 37,21
Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. 

 

  

2017. június 29.

Péld 13,1
A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. 

 

  

2017. június 28.

1Kor 1,10
A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.

 

  

2017. június 27.

Péld 28,20
A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül.

 

  

2017. június 26.

Péld 11,11
A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti. 

 

 

2017. június 25.

1Móz 22,16-18

és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.

 

  

2017. június 24.

Péld 10,22

Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

 

 

2017. június 23.

Zsolt 10,3

Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az URat.

 

  

2017. június 22.

Jób 29,13

A veszendő áldása szállt rám, és az özvegy szívét felvidítottam. 

 

 

2017. június 21.

Róm 12,1

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

  

 

2017. június 20.

Ézs 43,23

Nem nekem hoztál bárányt égőáldozatul, nem engem dicsőítettél véresáldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál.

 

 

2017. június 19.

5Móz 17,18-19

Amikor királyi trónjára ül, írassa le magának e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita-papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az URat; őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket.

 

 

2017. június 18.

Jer 1,19

Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szól az ÚR.

 

 

2017. június 17.

1Móz 12,3

Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

 

 

2017. június 16.

Péld 10,22

Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

 

 

2017. június 15.

Zsolt 139,3

Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.

  

 

2017. június 14.

2Móz 23,12

Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon nyugodjál, hogy pihenjen az ökröd és szamarad, és lélegzethez jusson szolgálód fia és a jövevény.

 

 

2017. június 13.

Zsid 9,27-28

És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

 

 

2017. június 12.

Jer 33,14

Eljön még az idő - így szól az ÚR -, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izráel és Júda házáról ígértem.

 

 

2017. június 11.

1Móz 24,42

Amikor ma a forráshoz értem, ezt mondtam: URam, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Bárcsak szerencséssé tennéd utamat, amelyen járok!

 

 

2017. június 10.

Péld 15,15

A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.

 

 

2017. június 9.

Lk 1,28

Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"

 

 

2017. június 8.

Ézs 43,2

Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

 

 

2017. június 7.

Ézs 43,5

Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek.

 

 

2017. június 6.

1Jn 5,4

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

 

 

2017. június 5.

Ézs 32,15

Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.

 

2017. június 4.

Péld 16,24

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

 

 

2017. június 3.

Jel 3,5

Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.

 

 

2017. június 2.

Zsid 11,1

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

 

 

2017. június 1.

Zsolt 149,4

Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.

 

Hírek

 • Ige rendszeresen a Budapest Európa Tv műsorán

  Minden reggel 3/4 8-tól 8-ig Biblia olvasást és hozzáfűzött gondolatokat hallhatunk a Budapest Európa Televízió műsorában. Ezeket az esti műsor befejezéseként ismétlik meg.

  Keddenként 9 órai kezdettel Ébredés címmel személyes bizonyságtételeket láthatunk Takács Ferenc  beszélgetős műsorában, ezeket este 10 órai kezdettel ismétli a tv aznap:

  http://www.bpetv.org/bp-europa-televizio-budapest-online-tv-adas

   

   

   

 • IMAREGGELI

  Vezetésről  a hit fényében.

  A Centrál kávéházban elindult programsorozat

  korábbi alkalmai itt láthatók, hallgathatók:

  http://www.centralkavehaz.hu/imareggeli

   

   

 • Nem vagy egyedül című rádióműsor

  Minden hétfőn  20 órától 22 óráig a 107 MHz-en, vagy ide kattintva érhető el a  Nem vagy egyedül című hitbeli műsor:

  http://lakihegyradio.hu/player/player.php

   

  Élő adás, telefonszáma: 06-20-95-95-107

 • Programajánlat minden hó utolsó szombatjára Budapesten

  Szabad szombat


  25 év feletti egyedülállók számára szervezünk keresztyéni alapon előadás-sorozatot és beszélgető kört , 
  minden hónap utolsó szombatján .
  Helyszín : volt Olimpia Mozi

  (Kelenföldi Városközpont , Etele út 55. Megközelíthető a gyors 7-es autóbusszal )

  Részvételi díj : nincs (adományokat szívesen fogadunk)

   

  A teljes program 13:00-20:00 óráig tart (ebéd , közös beszélgetés és szórakoztató program )

 • Új evangéliumi oldal
 • Reformátusok a Network-ön

  Ajánlom szeretettel:

  http://reformatusokklubja.network.hu/

  Itt sok szép, építő írás, videóanyag is található, és testvéri közösség.

  Már több, mint ezer klubtag van.

 • Cseri Kálmán, Horváth Géza és más lelkészek igehirdetései

  Szeretettel ajánlom az igehallgatók, a Bibliát komolyan megérteni akarók figyelmébe a 

  pasaret/index.php?page=2011

  oldalt ahol 1996-tól készült felvételek hallgathatók-olvashatók.

 • Keresztény filmajánló

  Sok jó keresztyén témájú filmet láthatunk a

  http://keresztenyfilmek.com/

  oldalon. Különösen jó lehetőség, hogy nem kell letölteni a megnézni kívánt filmet, hanem egyenesen az internetről nézhető.

 • Nagyon jól feltöltött és építő a hitben ez az oldal:

  http://www.albaref.hu/

  Ez a Székesfehérvári Református Egyházközség honlapja, ahol a Médiaanyagok fülre kattintva választhatnak a kedves érdeklődők, hogy filmet, hanganyagot vagy éppen vetített képes előadást akarnak-e figyelemmel kísérni. Azt hiszem minden gyülekezet büszke lenne egy ilyen honlapra.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

  .

Szavazás

Változtassak a honlap megjelenésén?
Nem, de fejleszteni lehet.
Nem, jó ez így.
Igen, mert nem áttekinthető.
Igen gyűlölöm az ilyet.
Asztali nézet