MISSZIÓ
Isten szeretet

MENÜ
2018 november 14.
Róm 4,3-5
De mit mond az Írás? "Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul." Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. 
 
 
  
 
 
2018 november 13.
Hab 3,19
Az ÚR, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. 
 
 
 
 
 
2018 november 12.
Hab 1,5
Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék! 
 
 
 
 
 
 
2018 november 11.
2Kor 5,1
Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.
 
 
 
 
 
 
2018 november 10. 
2Kor 5,14-15 
Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
 
 
 
 
  
2018 november 9.
1Kor 9,19
Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek.
 
 
 
 
 
2018 november 8.
Fil 2,14-16,a
Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. 
 
 
 
 
 
2018 november 7.
Péld 20,22
Ne mondd: Megfizetek a rosszért! Reménykedj az ÚRban, ő megsegít téged. 
 
 
 
 
 
2018 november 6.
Zsolt 118,5
Nyomorúságomban az URat hívtam segítségül. Az ÚR meghallgatott, tágas térre vitt engem.
 
 
 
 
 
2018 november 5.
Mt 13,15
Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
 
 
 
 
 
2018 november 4.
Róm 8,11
Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. 
 
 
 
 
 
2018 november 3.
Jn 3,17
Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. 
 
 
 
 
 
2018 november 2.
ApCsel 26,23
a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak.
 
 
 
 
 
2018 november 1.
Zsolt 37,37
Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé!
 
 
 
 
 
2018. október 31.
Zsolt 31,24
Szeressétek az URat, ti hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az ÚR, de kamatostul megfizet a gőgösöknek.
 
 
 
 
 
2018. október 30.
Jer 29,12
Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. 
 
 
 
 
 
2018. október 29.
Ézs 40,18
Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? 
 
 
 
 
 
2018. október 28.
Ézs 40,5
Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt. 
 
 
 
 
 
2018. október 27.
2Krón 24,13
A munka végzői dolgoztak, és kezük alatt jól haladt a javítás munkája. Helyreállították az Isten házát régi formájában, és megerősítették azt. 
 
 
 
 
 
2018. október 26.
2Tim 2,23
Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. 
 
 
 
 
 
2018. október 25.
Mk 9,33-34
Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: "Miről vitatkoztatok útközben?" Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb? 
 
 
 
 
 
2018. október 24.

Péld 17,1
Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne.

 

 

 

2018. október 23.

Péld 11,4-5

Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól. A feddhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt. 

 

 

 

2018. október 22.

Mk 7,14-15
Ismét odahívta a sokaságot és így szólt hozzájuk: "Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt; hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná."

 

 

 

2018. október 21.

Péld 11,3
A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. 

 

 

 

2018. október 20.

Mik 3,7
Szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, eltakarják arcukat mindnyájan, mert nem kapnak választ Istentől. 

 

  

 

2018. október 19.

Lk 15,1
A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt.

 

 

 

2018. október 18.

Mt 11,28
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

 

 

 

2018. október 17.

2Thessz 2,13-14
Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.

 

 

2018. október 16.

Zsolt 138,3
Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. 

 

 

 

2018. október 15.

Jn 5,25
Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. 

 

2018. október 14.

Jn 9,31
Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. 

 

 

 

2018. október 13.

2Krón 32,7
Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele.

 

 

 

2018. október 12.

Ézs 49,13
Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az ÚR, és könyörül a nyomorultakon.

 

 

 

2018. október 11. 
Ján. 6,67-69
Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajjon ti is el akartok-é menni? Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
 
 
 
 
 
2018. október 10. 
Mt 28,18 
Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 
 
 
 
 
 
2018. október 9.
Hós 6,1
Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.
 
 
 
 
 
2018. október 8.
Ézs 49,1b 
Már anyám méhében elhívott engem az ÚR, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. 
 
 
 
 
 
2018. október 7.
Ézs 51,12
Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? 
 
 
 
 
 
2018. október 6.
Ézs 51,13
Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?! 
 
 
 
 
 
2018. október 5.
Lk 7,6
Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: "Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj.
 
 
 
 
 
2018. október 4.
Lk 5,24
Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön: Neked mondom, - így szólt a bénához, - kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!"
 
 
 
 
 
2018. október 3.
Lk 5,18-20
És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid."
 
 
 
 
 
2018. október 2.
Ef 5,10-11
Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.
 
 
 
 
 
2018. október 1.
Lk 5,12-13
Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem." Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: "Akarom, tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 30.
 
Ef 5,25 b-27
...ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 29.
Ef 5,15-17
Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 28.
Jn 8,7
Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ." 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 27.
Jn 9,11
Ő így válaszolt: "Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok." 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 26.
Jn 12,17
A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 25.
Jn 13,16
Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 24.
Jn 16,25
Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 23.
Jn 16,2-3
A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez; és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 22.
4Móz 18,1
Akkor ezt mondta az ÚR Áronnak: Te, fiaid és házadnépe fog bűnhődni a szent hely körül elkövetett bűnökért. Te és a fiaid fogtok bűnhődni a papi szolgálat közben elkövetett bűnökért.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 21.
4Móz 3,38
A hajlék előtt, a kijelentés sátrától napkeletre Mózes, Áron és fiai táboroztak, akik a szent hely körül végezték teendőiket Izráel fiainak a szolgálatában. Ha illetéktelen avatkozott bele, meg kellett halnia.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 20.
2Móz 6,9
Mózes pedig elbeszélte mindezt Izráel fiainak. De nem hallgattak Mózesre kishitűségük és a kemény szolgálat miatt.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 19.
Róm 8,6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 18.
Róm 15,5
A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 17.
Róm 12,2
és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 16.
Kol 1,9-10
Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 15.
Zsolt 55,2
Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől! 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 14.
Hab 2,4
Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. 
 
  
 
 
 
2018. szeptember 13.
Hab 1,5
Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék! 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 12.
Mik 7,19
Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!
 
 
 
 
 
2018. szeptember 11.
Jn 3,34
Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a Lelket. 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 10.    
Zsolt 16,1
Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem! 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 9.
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldottminket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 8.
Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket! Csak egymaga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 7.
Dán 2,20
Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 6.
Zsolt 115,13
Megáldja azokat, akik félik az URat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 5.
Jn 4,23
De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának.
 
 
 
 
 
2018. szeptember 4.
Róm 9,20
Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?"
 
 
 
 
 
2018. szeptember 3.
Róm 9,22
Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek?
 
 
 
 
 
2018. szeptember 2.
Zsolt 63,4
Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. 
 
 
 
 
 
2018. szeptember 1.
Zsolt 68,3
Ahogyan a füst eloszlik, ha ráfújnak, ahogyan a viasz megolvad a tűztől, úgy pusztulnak el a bűnösök az Isten színe előtt.
 
 
 
 
 
2018.augusztus 31.
Zsolt 68,10
Bőven adtál esőt örökségedre, ó Isten, és a fáradtat megerősítetted. 
 
 
 
 
 
2018.augusztus 30.
Zsolt 68,4
De az igazak örülnek, vigadnak; Isten színe előtt vígan örvendeznek.
 
 
 
 
 
2018.augusztus 29.
Zsolt 73,17
Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. 
 
 
 
 
 
2018.augusztus 28.
Zsolt 69,2
Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! 
 
 
 
 
 
2018.augusztus 27.
Lk 10,24
Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg.
 
 
 
 
 
 
2018.augusztus 26.
Péld 20,9
Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem? 
 
 
 
 
 
2018.augusztus 25. 
Péld 5,2
Maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon! 
 
 
 
 
 
2018.augusztus 24.
Péld 1,7
Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. 
 
 
 
 
 
2018.augusztus 23.
Zsolt 52,10
De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében most és mindenkor.
 
 
 
 
 
2018.augusztus 22.
Zsolt 63,4
Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. 
 
 
 
 
 
2018.augusztus 21.
Zsolt 127,2
Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.
 
 
 
 
 
2018. augusztus 20.
Zsolt 131,1b
URam, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. 
 
 
 
 
 
2018. augusztus 19.
Zsolt 132,15-16
Gazdagon megáldom eledelét, szegényeit jól tartom kenyérrel, papjait körülveszem szabadításommal, hívei vígan ujjonganak. 
 
 
 
 
 
2018. augusztus 18.
Zsolt 25,5
Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.
 
 
 
 
 
2018. augusztus 17.
Zsolt 77,14
Szent a te utad, Istenem! Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk?
 
 
 
 
  
2018. augusztus 16.
Péld 19,11
Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket.
 
 
 
 
 
2018. augusztus 15.
Jn 5,24
Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.
 
 
 
 
 
2018. augusztus 14.
Jn 1,3
Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
 
 
 
 
 
2018. augusztus 13.
Péld 21,13
Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált. 
 
 
 
 
 
2018. augusztus 12.
Zsolt 131,2
Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. 
 
 
 
 
 
2018. augusztus 11.
Zsid 12,2
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 
 
 
 
 
 
2018. augusztus 10.
Zsolt 3,6
Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR támogat engem. 
 
 
 
 
  
2018. augusztus 9.
Jer 15,19
Erre így szólt az ÚR: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk.
 
 
 
 
 
2018. augusztus 8.
Zsolt 62,9
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!
 
 
 
 
 
2018. augusztus 7.
Zsolt 22,28
A föld határáig mindenkinek eszébe jut az ÚR, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. 
 
 
 
 
 
2018. augusztus 6.
Zsolt 47,2
Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt!
 
 
 
 
 
2018. augusztus 5.
Ef 1,3
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 
 
 
 
 
 
2018. augusztus 4.
5Móz 4,7
Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az ÚR, valahányszor kiáltunk hozzá?! 
 
 
 
 
 
2018. augusztus 3.
Jób 21,22
Kioktathatja-e valaki az Istent? Hiszen ő ítélkezik a magasság lakói fölött is!
 
 
 
 
 
2018. augusztus 2.
5Móz 10,14
Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 
  
 
 
 
 
2018. augusztus 1.
5Móz 4,35
Azért láthattad meg ezeket, hogy megtudd: az ÚR az Isten, és nincs más rajta kívül. 
 
 
 
 
 
2018. július 31.
1Móz 4,7
Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.
 
 
 
 
 
2018. július 30.
2Sám 23,3b-24
Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön.
 
 
 
 
 
2018. július 29.
Péld 16,25
Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.
 
 
 
 
 
2018. július 28.
Zsolt 22,28
A föld határáig mindenkinek eszébe jut az ÚR, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. 
 
 
 
 
  
2018. július 27.
2Thessz 1,6
Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen
 
 
 
 
 
2018. július 26.
Fil 4,13
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 
 
 
 
 
 
2018. július 25.
Zsolt 10,14
Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz, és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. 
 
 
 
 
 
2018. július 24. 
2Thessz 2,13
Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. 
 
 
 
 
 
2018. július 23.
Zsolt 38,10
Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom.
 
 
 
 
 
2018. július 22.
Péld 19,14
A ház és a vagyon apai örökség, de az ÚRtól van az okos feleség.
 
 
 
 
 
2018. július 21.
Ézs 18,5
Mert még szüret előtt, virágzás után, ha fürtté érnek a szőlőszemek, akkor levágja a vesszőket metszőkéssel, lemetszi róla a vadhajtásokat is.
 
 
 
 
 
2018. július 20.
Jak 3,17
A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. 
 
 
 
 
 
2018. július 19.
Hós 6,3
Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. 
 
 
 
 
  
2018. július 18.
Neh 9,31
Nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert kegyelmes és irgalmas Isten vagy. 
 
 
 
 
 
2018. július 17.
Náh 1,7
Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. 
 
 
 
 
 
2018. július 16.
Zsolt 41,2
Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az ÚR. 
 
 
 
 
 
2018. július 15.
Zsolt 37,7
Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! 
 
 
 
 
 
2018. július 14.
JSir 3,26
Jó csendben várni az ÚR szabadítására. 
 
 
 
 
 
2018. július 13.
Hab 2,20
Az ÚR azonban ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld!
 
 
 
 
 
2018. július 12. 
1Thessz 4,11
és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. 
 
 
 
 
 
2018. július 11.
Zsolt 76,9
Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld, és elcsendesül. 
 
 
 
 
 
2018. július 10.
Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart. 
 
 
 
 
 
2018. július 9.
Zsolt 95,1
Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! 
 
 
 
 
 
2018. július 8.
Péld 10,11
Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. 
 
 
 
 
 
2018. július 7.
Lk 10,20
De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.
 
 
 
 
 
2018. július 6.
Zsid 9,11
Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.
 
 
 
 
 
2018. július 5.
Zsolt 48,15
Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket mindhalálig.
 
 
 
 
 
2018. július 4. 
Zsolt 43,3
Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, 
 
 
 
 
 
2018. július 3.
Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!
 
 
 
 
 
2018. július 2.
3Móz 19,32
Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert. És félj a te Istenedtől! Én vagyok az ÚR! 
 
 
 
 
 
2018. július 1.
Zsolt 67,7
Meghozta termését a föld, megáld bennünket Istenünk, az Isten. 
 
 
 
 
 
2018. június 30.
Zsolt 37,22
Akiket megáld az ÚR, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak.
 
 
 
 
 
2018. június 29.
Mt 13,22
Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. 
 
 
 
 
 
2018. június 28.
2Móz 34,16
Ne végy feleséget leányaik közül fiaidnak, mert amikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráználkodásra csábítják az ő isteneikkel. 
 
 
 
 
 
2018. június 27.
Zsolt 71,17
Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. 
 
 
 
 
 
2018. június 26.
Préd 12,1
Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szeretem őket!
 
 
 
 
 
2018. június 25.
Zsid 2,10
Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. 
 
 
 
 
 
2018. június 24.
Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.
 
 
 
 
 
2018. június 23.
Zsid 13,4
Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. 
 
 
 
 
 
2018. június 22.
5Móz 24,5
Ha valaki új házas, ne vonuljon hadba, és ne vessenek rá semmiféle terhet. Maradjon otthon kötelezettség nélkül egy évig, és örüljön feleségével, akit elvett. 
 
 
 
 
 
2018. június 21.
Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen és a hamisan esküvők ellen; azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem! - mondja a Seregek URa. 
 
 
 
 
 
2018. június 20.
1 Móz. 1,30
A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van,
a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn. 
 
 
 
 
 
2018. június 19.
1Móz 1,25
Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. 
 
 
 
 
 
2018. június 18.
Mt 10,32 - 33
"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."
 
 
 
 
 
2018. június 17.
ApCsel 9,17
Anániás pedig elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: "Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel." 
 
  
 
 
 
2018. június 16.
Róm 8,28
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.  
 
 
 
 
 
2018. június 15. 
ApCsel 2,38-39
"Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."
 
 
 
 
 
2018. június 14.   
Zsolt 25,8-11
Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó URam, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! 
 
 
 
 
 
2018. június 13.  
Ám 4,13
Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve: az ÚR, a Seregek Istene. 
 
 
 
 
 
2018. június 12.  
Ám 5,6a
Az URat keressétek, akkor élni fogtok...
 
 
 
 
 
2018. június 11.   
2Kor 6,2
Mert ő mondja: "A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"
 
 
 
 
 
2018. június 10.
Jak 3,17
A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.
 
 
 
 
 
2018. június 9.
Hós 6,3
Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. 
 
 
 
 
 
2018. június 8.
1Jn 1,7
Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 
 
 
 
 
 
2018. június 7.
Zsid 3,1-2
Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában.
 
 
 
 
 
2018. június 6.
Ézs 48,17-18
Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság.          
 
 
 
 
 
2018. június 5.
Préd 12,13-14
Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!  Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az.
 
 
 
 
 
2018. június 4. 
Préd 3,16-17
Még azt is láttam a nap alatt, hogy a törvény helyén törvénytelenség van, az igazság helyén pedig gonoszság. De arra gondoltam, hogy az igazat is, a bűnöst is megítéli az Isten, mert minden dolognak eljön az ideje, és ő ügyel minden cselekedetre.
 
 
 
 
  
2018. június 3. 
Ézs 40,18-29b
Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? ...A bálványok csak olyanok, mint a puszta szél.
 
 
 
 
 
2018. június 2.
Préd 7,10
Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel! 
 
 
 
 
 
2018. június 1.
Tit 1,1a-3a
...hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével... 
 
 
 
 
 
2018. május 31.
Jn 1,14
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
 
 
 
 
 
2018. május 30.
Ef 5,14b 
"Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus." 
 
 
 
 
 
2018. május 29.
Tit 2,6-8
Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.
 
 
 
 
 
2018. május 28. 
Ef 5,9-11
A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.    
 
 
 
 
 
2018. május 27.
Tit 3,14
De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.
 
  
 
 
 
2018. május 26.
ApCsel 2,19-21
És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
 
  
 
 
 
2018. május 25.
Júd 1,22-23
Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.
 
 
 
 
 
2018. május 24.
Zsolt 92,2-3
Milyen jó hálát adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel.
 
  
 
 
 
2018. május 23. 
Zsolt 92,13-16
Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az ÚR házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik: Igaz az ÚR, kősziklám ő, akiben nincs álnokság! 
 
 
 
 
 
2018. május 22.
Gal 5,6
Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. 
 
 
 
 
 
2018. május 21.
Róm 8,23
De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására.
 
 
 
 
 
2018. május 20.
2Kor 3,7--8
Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata?
 
 
 
 
 
2018. május 19.
Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.
 
 
 
 
 
2018. május 18.
Zsolt 86,11
Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. 
 
 
 
 
 
2018. május 17.
Jak 4,17
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak. 
 
 
 
 
 
2018. május 16.
Zsolt 139,17
Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! 
 
 
 
 
 
2018. május 15.
2Tim 3,16-17
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
 
  
 
 
 
2018. május 14.
Mt 10,41
Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap; aki pedig egy igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz embernek járó jutalmat kap.
 
 
 
 
 
2018. május 13.
Mt 10,32-33
"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." 
 
 
 
 
 
2018. május 12.
Mt 10,21-22
Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.
 
 
 
 
 
2018. május 11.
Ef 6,6-8
Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad.
 
 
 
 
 
2018. május 10.
Jn 3,36
Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
 
 
 
 
 
2018. május 9.
Jel 3,21
Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. 
 
 
 
 
 
2018. május 8.
Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.
 
 
 
 
 
2018. május 7. 
Zsolt 139,1b-3
URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.
 
 
 
 
 
2018. május 6.
Jer 1,9
Azután kinyújtotta kezét az ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba adom igéimet! 
 
 
 
 
 
2018. május 5.
Zsolt 91,15
Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.
 
 
 
 
 
2018. május 4.
Mk 12,7-9
A munkások azonban ezt mondták maguk között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség! Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt.
 
 
 
 
 
2018. május 3.
Mk 12,29-31
Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat."
 
 
 
 
 
2018. május 2.
Péld 4,5-6
Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük! Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged!

 

 

2018. május 1.

Zsolt 118,5

Nyomorúságomban az URat hívtam segítségül. Az ÚR meghallgatott, tágas térre vitt engem. 

 

 

2018. április 30.

Préd 5,18
Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének: ez Isten ajándéka.

 

 

 

2018. április 29. 

Zsolt 44,9
Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké.

 

 

 

2018. április 28.

Lk 12,56
Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?

 

 

 

2018. április 27. 

Fil 3,20-21

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.

 

 

 

2018. április 26. 

2Kor 4,1-2
Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket; nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.

 

 

 

2018. április 25. 

2Kor 12,19

Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindezt pedig, szeretteim, a ti épülésetekre.

 

 

 

2018. április 24.

2Kor 12,20
Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyanoknak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek,

 

 

 

2018. április 23.

2Kor 11,3-4
Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.

 

 

 

2018. április 22.

Jób 5,17
Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg!

 

 

 

2018. április 21.

Zsolt 109,4
Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. 

 

 

 

2018. április 20.

1Kor 14,3

Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. 

 

 

 

2018. április 19.

Róm 12,1-2
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

 

 

 

2018. április 18.

3Móz 18,26
De ti őrizzétek meg rendelkezéseimet és döntéseimet. Ne kövessétek el ezeket az utálatos dolgokat, se a bennszülött, se a köztetek tartózkodó jövevény. 

 

 

 

2018. április 17.

Zsolt 5,13
Mert te, URam, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal. 

 

 

 

2018. április 16.

Préd 7,8
Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevélynek.

 

 

 

2018. április 15.

Jel 1,7
Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 

 

 

 

2018. április 14.

Róm 8,26
Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlanfohászkodásokkal. 

 

 

 

2018. április 13.

Ef 2,19
Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. 

 

 

  

2018. április 12.

2Kir 17,12-13
Bálványokat tiszteltek, amiről megmondotta nekik az ÚR, hogy ne tegyék azt. Ezért az ÚR így intette Izráelt és Júdát összes prófétája és látnoka által: Térjetek meg gonosz utaitokról, és őrizzétek meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, a teljes törvény szerint, amelyet őseiteknek adtam, és amelyet hozzátok küldtem szolgáim, a próféták által!

 

 

 

2018. április 11.

5Móz 32,4
Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.

 

 

 

2018. április 10.

Hab. 3,19
Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet!

 

 

 

2018. április 9.

Agge. 2,6-7
Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt. És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura.

 

 

 

2018. április 8.

Hab. 1,5
Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék!

 

 

 

2018. április 7.

2 Kor. 5,20-21
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 

 

 

 

2018. április 6.

2 Kor. 5,18-19
Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. 

 

 

 

2018. április 5.

Zsolt. 4,6

Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. 

 

 

 

2018. április 4.

2Kor 12,9
De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

 

 

 

20018. április 3.

2Kor 5,14-15
Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.

 

 

 

20018. április 2.

Róm 6,4
A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.

 

 

 

20018. április 1.

Jn 2,22
Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. 

 

 

 

2018. március 31.

Zsolt 139,8
Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.

 

 

 

2018. március 30.

Mt 27,54

Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: "Bizony, Isten Fia volt ez!" 

 

 

  

2018. március 29.

Fil 3,9 - 11
Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.

 

 

 

2018. március 28.

Zsid 2,10
Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. 

 

 

 

2018. március 27.

2Kor 13,11
Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. 

 

 

 

2018. március 26.

1Pt 4,13
Sőt amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. 

 

 

 

2018. március 25.

4Móz 6,25
Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!

 

 

 

2018. március 24.

Ézs 25,9
Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az ÚR, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának!

 

 

 

2018. március 23.

Zsolt 35,27
Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az ÚR, aki szolgája javát akarja. 

 

 

 

2018. március 22.

Zsolt 4,2
Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! 

 

 

 

2018. március 21.

Lk 3,9
A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.

 

 

 

2018. március 20.

Péld 11,16
A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik. Az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodnak. 

 

 

 

2018. március 19.

Péld 10,11
Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. 

 

 

 

2018. március 18.

Zsolt. 22,28
Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.

 

 

 

2018. március 17.

Zsolt. 33,10
Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. 

 

 

 

2018. március 16.

Zsolt. 46,11
Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. 

 

 

 

2018. március 15.

3 Móz. 10,9
Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben. 

 

 

 

2018. március 14.

1Jn 1,3
Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 

 

 

 

2018. március 13.

1Kor 1,9
Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. 

 

 

 

2018. március 12. 

Péld 3,32
Mert a rossz úton járókat utálja az ÚR, de a becsületesekkel közösségben van. 

 

 

 

2018. március 11.

Józs 22,20
Amikor Ákán, Zerah fia hűtlenül bánt a kiirtásra rendelt dolgokkal, Izráel egész közösségére haragudott meg az ÚR, és nemcsak az az egy ember pusztult el a bűn miatt!

 

 

 

2018. március 10.

Ef 6,23
Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!

 

 

 

2018. március 9.

Ésa. 41,10
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

 

 

 

2018. március 8.

Zsolt 141,4
Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; finom falatjaikból nem akarok enni. 

 

 

 

2018. március 7.

1Móz 25,21
És Izsák könyörgött az ÚRnak feleségéért, mivel meddő volt. Az ÚR pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. 

 

 

 

2018. március 6.

Zsid 10,11
Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. 

 

 

 

2018. március 5.

Zsid 10,24
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 

 

 

 

2018. március 4.

3Móz 25,14
Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. 

 

 

 

2018. március 3.

Róm 8,32
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?

 

 

 

2018. március 2.

Lk 11,13

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?

 

 

 

2018. március 1.

Péld 11,25
Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. 

 

 

  

2018. február 28.

Jer 33,3
Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz! 

 

 

 

2018. február 27.

Jer 33,25-26
Ezt mondja az ÚR: Ha már nem lesz érvényben a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségem, ha már nem én szabom meg az ég és a föld rendjét, akkor vetem el Jákóbnak és szolgámnak, Dávidnak az utódait is úgy, hogy nem választok ki utódai közül senkit, aki uralkodnék Ábrahám, Izsák és Jákób utódain. Mert én jóra fordítom sorsukat, és megkönyörülök rajtuk.

 

 

 

2018. február 26.

Zsolt 46,11
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. 

 

 

  

2018. február 25.

5Móz 31,16-17
Az ÚR ezt mondotta Mózesnek: Te most pihenni térsz atyáidhoz. Ez a nép pedig paráználkodni kezd annak a földnek idegen isteneivel, amelyre most bemegy. Elhagy engem, és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem. De akkor haragra lobbanok ellene, elhagyom őket, és elrejtem arcomat előlük, és megemészti őket a rájuk szakadó sok baj és nyomorúság. Akkor majd mondja, hogy azért szakadtak rám ezek a bajok, mert nincs velem Istenem!

 

 

 

2018. február 24.

1Móz 2,18
Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 

 

 

 

2018. február 23.

5Móz 31,12
Gyűjtsd össze a népet, a férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallják meg, és tanulják meg, és féljék Isteneteket, az URat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek minden igéjét. 

 

  

 

2018. február 22.

Ézs 46,4
Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. 

 

 

 

2018. február 21.

Ézs 49,1
Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az ÚR, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem.

 

 

 

2018. február 20.

Zsolt 4,4
Tudjátok meg, hogy az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok.

 

 

 

2018. február 19.

Róm 4,7-8
"Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt."

 

 

 

2018. február 18.

2Kor 13,11
Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. 

 

  

 

2018. február 17.

Jer 33,11
Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja, és azoké, akik így énekelnek: Adjatok hálát a Seregek URának, mert jó az ÚR, mert örökké tart szeretete! Hálaadó énekkel jönnek az ÚR házába, mert jóra fordítom az ország sorsát, és olyan lesz, amilyen régen volt - ezt mondja az ÚR. 

 

 

 

2018. február 16.

Róm 15,9
A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan meg van írva: "Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek." 

 

 

 

2018. február 15.

Zsolt 31,23

Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért.

 

 

 

2018. február 14.

Zsolt 22,25 

Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. 

 
 
 
 
  
2018. február 13.
Mt 16,19
Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.
 
 
 
 
 
2018. február 12.
Zsolt 119,41-42
Teljesedjék be rajtam kegyelmed, URam, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom.
 
 
 
 
 
2018. február 11.
Zsolt 30,5
Zengjetek az ÚRnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét! 
 
 
 
 
 
2018. február 10.
Péld 28,14
Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik. 
 
 
 
 
  
2018. február 9.
Lk 17,3-4
Vigyázzatok magatokra!" Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki.És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam - bocsáss meg neki."
 
 
 
 
 
2018. február 8.
Róm 8,1 - 2
Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.
 
 
 
 
 
2018. február 7.
2Kor 5,10
Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.
 
 
 
 
 
2018. február 6.
Kol 1,5
Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból.
 
 
 
 
 
2018. február 5.
1Pt 1,5
Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 
 
 
 
 
 
2018. február 4.
Jak 1,19-20
Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.
 
 
 
 
 
2018. február 3.
Jak 1,17
minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. 
 
 
 
 
 
2018. február 2.
Hós 11,7
Népem megrögzötten elfordul tőlem. Hívják őt a Felségeshez, de senki sem mozdul. 
 
 
 
 
 
2018. február 1.
Hós 10,12
Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. 
 
 
 
 
 
2018. január 31.
2Kor 9,7
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten". 
 
 
 
 
 
2018. január 30.
Lk 6,45
A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 
 
 
 
 
 
2018. január 29.
Hós 4,1
Halljátok meg az ÚR igéjét, Izráel fiai! Pere van az ÚRnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban.
 
 
 
 
 
2018. január 28.
Ézs 28,2
Küldi már az Úr az erőset, a hatalmasat. Olyan, mint a jégverés, a tomboló orkán, mint a roppant, elsöprő vizek áradata: hatalma földre terít. 
 
 
 
 
  
2018. január 27.
Jer 17,14
Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek.
 
 
 
 
  
2018. január 26.
4Móz 11,23
De az ÚR ezt mondta Mózesnek: Hát olyan kevés az ÚR ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem.
 
 
 
 
 
2018. január 25.
Róm 12,19
Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. 
 
 
 
 
  
2018. január 24.
Péld 24,12b
aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki lelkedet őrzi, ismer; ő megfizet az embernek cselekedete szerint. 
 
 
 
 
 
2018. január 23.
Jn 3,5
Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
 
 
 
 
 
2018. január 22.
Péld 18,10
Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál. 
 
 
 
 
 
2018. január 21.
Ézs 45,2
Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. 
 
 
 
 
 
2018. január 20.
Ezsd 5,11
Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk: Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izráelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. 
 
 
 
 
 
2018. január 19.
Préd. 1,3
Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?
 
  
 

 
2018. január 18.
Zsolt 25,5
Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 
 
 
 
 
 
2018. január 17.
Lk 1,32-33
Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége
 
 
 
 
 
2018. január 16.
Róm 8,29
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
 
 
 
 
  
2018. január 15.
Róm 8,18
Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.
 
 
 
 
 
2018. január 14.
Zsolt 112,7
Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban. 
 
 
 
 
 
2018. január 13.
Zsolt 112,1
Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. 
 
 
 
 
 
2018. január 12.
Zsolt 42,9
Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az ÚR; imádságot életem Istenéhez.
 
 
 
  
2018. január 11.
Jób 37,15
Tudod-e, mikor rendelkezik úgy az Isten, hogy villámfénye ragyogjon a felhőben? 
 
 
 
  
2018. január 10.
Jer 11,7
Mert attól fogva, hogy felhoztam őseiteket Egyiptomból, a mai napig állandóan intettem őket. Idejében intettem, hogy hallgassanak szavamra. 
 
 
 
  
2018. január 9.
Zsolt 119,133
Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. 
 
 
 
 
2018. január 8.
Ézs 62,6
Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az URat emlékeztetitek, ne legyetek némák! 
 
 
 
 
2018. január 7.
Zsolt 29,11
Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.
 
 
 
 
2018. január 6.
2Krón 6,41
És most indulj el, ÚRisten, nyugalmad helyére, te és hatalmad ládája! Papjaidat, ÚRisten, vedd körül szabadításoddal, híveid pedig örvendezzenek a jónak! 
 
 
 
 
2018. január 5.
Zsolt 8,4-5
Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?
 
 
 
 
2018. január 4.
Zsolt 10,16
Király lesz az ÚR mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. 
 
 
 
 
2018. január 3.
1Kir 2,3
Tartsd meg, amit Istened, az ÚR rád bízott! Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan meg vannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel és mindenütt, ahová fordulsz. 
 
 
 
 
2018. január 2.
Róm. 15,13
A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. 
 
 
 
 
 
2018. január 1.
Ézs 43,19
Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. 
 
 
 
 
 
2017. december 31.
Zsolt 52,11
Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. 
 
 
 
 
 
2017. december 30.
1Kor 3,11-13
Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.
 
 
 
 
 
2017. december 29.
1Tim 3,13
Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. 
 
 
 
 
 
2017. december 28.
1Tim 1,15
Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 
 
 
 
 
 
2017. december 27.
Ef 2,10
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
 
 
 
 
 
2017. december 26.
Ef 2,14 - 15
Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.
 
 
 
 
 
2017. december 25.
Lk 2,14
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
 
 
 
 
 
2017. december 24.
Lk 2,11
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
 
 
 
 
 
2017. december 23.
Ézs 43,2
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. 
 
 
 
 
 
2017. december 22.
Zsolt 119,20
Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. 
 
 
 
 
 
2017. december 21.
Zsolt 16,11
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 
 
 
 
 
  
2017. december 20.
Róm 15,13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
 
 
 
 
 
2017. december 19.
Jn 1,17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. 
 
 
 
 
 
2017. december 18.
Jn 1,1
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
 
 
 
 
 
2017. december 17.
Róm 12,13
A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 
 
 
 
 
 
2017. december 16.
Lk 1,64
És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.
 
 
 
 
 
2017. december 15.
Zsolt 119,37
Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon éltess engem! 
 
 
 
 
  
2017. december 14.
Zsolt 6,5
Fordulj hozzám, URam, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy! 
 
 
 
 
 
2017. december 13.
Zsolt 119,126
Itt az ideje, hogy cselekedj, URam, mert megszegték törvényedet! 
 
 
 
 
 
2017. december 12.
Jak 2,12
Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. 
 
 
 
 
 
2017. december 11.
2Móz 23,24
Ne borulj le isteneik előtt, ne szolgáld azokat, és ne cselekedj úgy, ahogyan ők cselekszenek! Sőt rontsd le azokat, és törd össze szent oszlopaikat! 
 
 
 
 
 
2017. december 10.
Kol. 4,6
A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. 
 
 
 
 
 
2017. december 9.
Ján. 3,3
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. 
 
 
  
 
 
2017. december 8.
Ám 9,9
Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izráel házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre.
 
 
 
 
  
2017. december 7.
Ef 6,16
Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.
 
 
 
 
 
2017. december  6.
Ef 6,6-8
Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad.
 
 
 
 
 
2017. december 5.
Ézs 5,4
Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? 
 
 
 
 
 
2017. december 4.
Zsolt 130,5
Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. 
  
 
 
 
 
2017. december  3.
Róm 15,13
A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. 
 
 
 
 
 
2017. december 2.
2Kor 3,7-8
Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata?
 
 
 
 
  
2017. december 1.
Ef 4,29
Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 
 
 
 
  
 
2017. november 30.
Mt 7,13-14
Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
 
 
 
 
  
2017. november 29.
2Kor 8,14
a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen
 
 
 
 
  
2017. november 28.
Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. 
 
 
 
 
 
2017. november 27.
Róm 8,21
hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.
 
 
 
 
 
2017. november 26.
Gal 5,10
Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. 
 
 
 
 
 
2017. november 25.
1Kor 6,2
Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? 
 
 
 
 
 
2017. november 24.
1Krón 16,23-24
Énekelj az ÚRnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit minden népnek!
 
 
 
 
 
2017. november 23.
2Sám 22,4
Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. 
 
 
 
 
 
2017. november 22.
Ézs 13,11
Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom. 
 
 
 
 
 
2017. november 21.
Zsolt 52,11
Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez.
 
 
 
 
 
2017. november 20.
Ez 23,35
Azért ezt mondja az én Uram, az ÚR: Mivel te elfelejtettél, és hátat fordítottál nekem, viseld hát galádságod és paráznaságod következményét! 
 
 
 
 
 
2017. november 19.
Ézs 34,16
Keressétek majd meg az ÚR könyvében, és olvassátok! Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a másik nem marad el, mert az ÚR parancsa ez, az ő lelke gyűjti össze őket.
 
 
 
 
 
2017. november 18.
Zsolt 76,10
Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak.
 
 
 
 
 
2017. november 17.
Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek.
 
 
 
 
 
2017. november 16.
Zsolt 46,2
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
 
 
 
 
 
2017. november 15.
5Móz 33,26
Nincs Jesurún Istenéhez fogható! Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen.
 
 
 
 
 
2017. november 14.
1Krón 16,31
Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! 
 
 
 
 
 
2017. november 13.
Jel 3,18
tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
 
 
 
 
 
2017. november 12.
Zsolt 82,8
Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged! 
 
 
 
 
 
2017. november 11.
Préd 5,1
Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy!
 
 
 
 
 
2017. november 10.
Péld 2,1-5
Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az ÚR félelme, és rájössz, mi az istenismeret.
 
 
 
 
 
2017. november 9.
Zsolt 119,169
URam, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel! 
 
 
 
 
 
2017. november 8.
Zsolt 106,43-44
Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek bűneik miatt. Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket.
 
 
 
 
 
2017. november 7.
1Krón 28,9
Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az ÚR minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. 
 
 
 
 
 
2017. november 6.
5Móz 4,29
De ha keresni fogod ott az URat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed.
 
 
 
 
 
2017. november 5.
Zsolt 101,6
Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. 
 
 
 
 
 
2017. november 4.
Gal 6,1
Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.
 
 
 
 
  
2017. november 3.
Jak 1,21
Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. 
 
  
 
 
 
2017. november 2.
Mt 23,37
Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! 
 
 
 
 
 
2017. november 1.
Ef 3,20-21
Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké.
 
 
 
 
 
2017. október 31.
 
Ef 4,22-24
Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott;újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.
 
 
 
 
 
2017. október 30.
Jer 36,3
Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani, és ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom bűnüket és vétküket. 
 
 
 
 
 
2017. október 29.
Ez 9,4-6
Ezt mondta neki az ÚR: Menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára: Menjetek utána végig a városon, és öldököljetek, ne szánakozzatok, és ne legyetek könyörületesek! Gyilkoljátok az öreget, az ifjat és a szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat, hadd pusztuljanak! De azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van! Az én szentélyemnél kezdjétek el! Elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak.
 
 
 
 
 
2017. október 28.
Zsolt 98,2
Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.
 
  
 
 
 
2017. október 27.
Zsolt 12,6
Most már fölkelek - mondja az ÚR - a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. 
 
 
 
 
 
2017. október 26.
2Kor 4,8
Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 
 
 
 
 
 
2017. október 25.
Zsolt 71,17
Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. 
 
 
 
 
 
2017. október 24.
Zsolt 9,18
A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. 
 
 
 
 
 
2017. október 23.
Ézs 51,13
Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?! 
 
 
 
 
 
2017. október 22.
1Pt 2,6
Ezért áll ez az Írásban: "Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg"
 
 
 
 
 
2017. október 21.
1Pt 2,4-5
Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt "kiválasztott és drága"; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
 
 
 
 
 
2017. október 20.
Zsolt 106,5
Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt!
 
 
 
 
 
2017. október 19.
Zsolt 101,6
Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem.
 
 
 
 
 
2017. október 18.
Zsolt 81,8a
Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben: próbára tettelek Meríbá vizeinél.
 
 
 
 
2017. október 17.
Zsolt 84,11
Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 
 
 
 
 
 
2017. október 16.
Zsolt 90,2
Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! 
 
 
 
 
 
2017. október 15.
Zsolt 64,11
Örülni fog az ÚRban az igaz, mert nála talált oltalmat, dicséretet mondanak a tiszta szívűek.
 
 
 
 
 
2017. október 14.
Zsolt 51,17
Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.
 
 
 
 
 
2017. október 13.
Róm 15,7
Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
 
 
 
 
 
2017. október 12.
Ézs 38,17
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. 
 
 
 
 
 
2017. október 11.
Lk 3,4b-6
"Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását."

 

 

 

2017. október 10.

Zsolt 138,8
Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!

 

 

 

2017. október 9.

4Móz 17,11
Akkor ezt mondta Mózes Áronnak: Fogd a szenesserpenyőt, tégy bele tüzet az oltárról, rakj rá füstölőszert, vidd hamar a közösséghez, és végezz engesztelést értük, mert megharagudott az ÚR, és elkezdődött a csapás. 

 

 

 

2017. október 8.

Zsolt 62,2
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. 

 

 

 

2017. október 7.

Hab 2,20
Az ÚR azonban ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld! 

 

 

 

2017. október 6.

JSir 3,26
Jó csendben várni az ÚR szabadítására. 

 

 

 

2017. október 5.

JSir 3,25
Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. 

 

 

 

2017. október 4.

3Móz 26,43
El kell ugyan hagyniuk földjüket, hadd élvezze nyugalmát, amíg pusztán hever nélkülük, nekik pedig békével kell hordozniuk büntetésüket, mivel újra meg újra megvetették döntéseimet, és megutálták rendelkezéseimet.

 

 

 

2017. október 3.

Zsolt 66,4
Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét.

 

 

 

2017. október 2.

Zsolt 28,8
Az ÚR az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. 

 

 

 

2017. október 1.

1Tim 6,12
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. 

 

 

 

2017. szeptember 30.

Mt 10,32
"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,

 

 

 

2017. szeptember 29.

Zsolt 145,14
Támogat az ÚR minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. 

 

 

 

2017. szeptember 28.

Zsolt 142,7
Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam! 

 

 

 

2017. szeptember 27.

Zsolt 145,10-12 

Magasztal, URam, minden teremtményed, és híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, és beszélnek hatalmadról, megismertetve az emberekkel az ÚR hatalmas tetteit, országa ragyogó dicsőségét.

 

 

 

2017. szeptember 26.

1Tim 3,16
Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. 

 

 

 

2017. szeptember 25.

Zsolt. 18,30
Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. 

 

 

 

2017. szeptember 24.

Zsolt 19,10
Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak

 

 

 

2017. szeptember 23.

Mk 13,9
Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak énértem, bizonyságul nekik.

 

 

 

2017. szeptember 22.

Mk 11,25
És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. 

 

 

 

2017. szeptember 21.

Ef 4,32
Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

 

 

 

2017. szeptember 20.

Zsolt 51,19
Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! 

 

 

 

2017. szeptember 19.

Péld 15,26
Utálatosak az ÚR előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak. 

 

 

 

2017. szeptember 18.

Zsolt 119,34
Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. 

 

 

 

2017. szeptember 17.

Zsolt 62,8
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 

 

 

 

2017. szeptember 16.

Ézs 49,8a
Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek.

 

 

 

2017. szeptember 15.

Péld 24,16
Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban. 

 

 

 

2017. szeptember 14.

Lk 1,64
És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. 

 

 

 

2017. szeptember 13.

Zsolt 119,155
Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. 

 

 

 

2017. szeptember 12.

Zsolt 105,1
Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 

 

 

 

2017. szeptember 11.

Zsid 10,37

Mert még "egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. 

 

 

 

2017. szeptember 10.

Ez 12,28
Ezért mondd meg nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Nem késik tovább egyetlen igém sem, valóra válik az az ige, amelyet mondok - így szól az én Uram, az ÚR. 

 

 

 

2017. szeptember 9.

Zsolt 119,24
Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. 

 

 

 

2017. szeptember 8.

Zsolt 16,7
Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. 

 

 

 

2017. szeptember 7.

Zsolt 69,14
De én hozzád imádkozom, URam, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg! 

 

 

 

2017. szeptember 6.

Zsolt 100,4
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!  

 

 

 

2017. szeptember 5.

Préd 7,13
Figyeld meg Isten alkotásait: ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? 

 

 

 

2017. szeptember 4.

Préd 7,3
Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív.

 

 

 

2017. szeptember 3.

2Kor 7,10
Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. 

 

  

 

2017. szeptember 2.

5Móz 11,18-19
Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz.

 

 

 

2017. szeptember 1.

Zsolt 86,11
Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.

 

 

 

2017. augusztus 31.

Júd 1,22-25
Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.                      Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen. 

 

 

 

2017. augusztus 30.

Júd 1,14-15
Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt: "Íme, eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak.

 

 

 

2017. augusztus 29.

1Jn 4,17
Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.

 

 

 

2017. augusztus 28.

Zsolt 17,2
Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. 

 

 

 

2017. augusztus 27.

Zsolt 36,7
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, URam. 

 

 

 

2017. augusztus 26.

Péld 19,29
A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg. 

 

 

 

2017. augusztus 25.

Péld 4,20-22
Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek.

 

 

 

2017. augusztus 24.

Mt 20,25-27
De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: "Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok.

 

 

 

2017. augusztus 23.

Ézs 3,14
Törvényt tart az ÚR népe vénei és vezérei fölött: Letaroltátok a szőlőt, szegényektől rabolt holmi van a házatokban!

 

 

 

2017. augusztus 22.

Péld 11,6
A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk.

 

 

 

2017. augusztus 21.

Zsolt 18,30
Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.

 

 

 

2017. augusztus 20.

Péld 29,18

Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. 

 

  

 

2017. augusztus 19.

Mt 11,27
Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni.

 

 

 

2017. augusztus 18.

Ézs 38,17
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. 

 

 

  

2017. augusztus 17.

Zsolt 71,20
Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.

 

 

 

2017. augusztus 16.

Róm 8,29
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. 

 

 

 

2017. augusztus 15.

Mt 24,5
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek.

 

 

 

2017. augusztus 14.

Zsolt 119,59
Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. 

 

 

 

2017. augusztus 13.

Róm 2,13
Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazíttatni. 

 

 

 

2017. augusztus 12.

Róm 8,5
Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival.

 

 

 

2017. augusztus 11.

Gal 6,1
Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. 

 

 

 

2017. augusztus 10.

Mt 24,29
"Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nemfénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. 

 

 

 

2017. augusztus 9.

Dán 2,20
Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. 

 

  

 

2017. augusztus 8.

Péld 10,7
Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. 

 

 

 

2017. augusztus 7.

Jn 6,35

...Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.

 

 

 

2017. augusztus 6.

Zsid. 11,6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

 

  

 

2017. augusztus 5.

Jn 5,4
Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett

 

 

 

2017. augusztus 4.

Jn 1,5
A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 

 

 

 

2017. augusztus 3.

2Tim 4,2
hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

 

 

 

2017. augusztus 2.

Péld 16,20
Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban. 

 

 

  

2017. augusztus 1.

1Kor 9,25-27

Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartoztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.

 

 

 

2017. július 31.

Róm 8,26

Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 

 

 

  

2017. július 30.

Ef 2,10
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

 

 

  

2017. július 29.

Kol 1,11
Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.

 

 

  

2017. július 28.

Jn 14,19
Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 

 

 

  

2017. július 27.

ApCsel 26,13-15
Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.

 

 

  

2017. július 26.

ApCsel 26,18
Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. 

 

 

 

2017. július 25.

Ézs 8,19
Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? 

 

 

  

2017. július 24.

Mt 16,27
Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.

 

 

  

2017. július 23.

Agge. 1,8
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr. 

 

 

   

2017. július 22.

Ján. 8,23
És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.

 

 

 

2017. július 21.

Zsolt 91,1 - 2
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram,
Istenem, akiben bízom!

 

 

 

2017. július 20.

2Tim 3,12
De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 

 

 

 

2017. július 19.

Jób 33,4

Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet. 

 

 

  

2017. július 18.

Jn 4,24-26

Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." Az asszony így felelt: "Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent." Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az, aki veled beszélek."

 

 

 

2017. július 17.

Zsolt 91,14-16

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 

Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

 

 

 

2017. július 16.

JSir 3,34-36, 58-59

Amikor lábbal tiporják egy ország foglyait, amikor az embert kiforgatják jogából a Felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr! 
Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Láttad, URam, hogy megcsaltak: ítéld meg igazságomat!

 

 

 

2017. július 15.

JSir 2,7
Elvetette oltárát az Úr, elhagyta szentélyét. Ellenség kezére juttatta falakkal körülvett palotáit. Hangoskodtak az ÚR házában, mint ünnepnapon.

 

 

  

2017. július 14.

Zsolt 29,10
Az ÚR trónol az áradat fölött, ott trónol az ÚR, az örökkévaló király. 

 

 

 

2017. július 13.

Ézs 30,29

Úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, szívetek pedig úgy örül, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett megy az ÚR hegyére, Izráel Kősziklájához.

 

 

 

2017. július 12.

Jn 4,29

Jertek, lássatok egy embert, a ki megmonda nékem mindent, a mit cselekedtem. Nem ez-é a Krisztus?

 

 

 

2017. július 11.

Jer 3,21
Hang hallatszik a hegytetőkön, Izráel fiainak panaszos sírása, mert rossz útra tértek, elfelejtették Istenüket, az URat. 

 

 

 

2017. július 10.

Jel 16,9
és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.

 

 

  

2017. július 9.

Mt 21,32
Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.

 

 

 

2017. július 8.

Jn 12,36
Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!" Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük.

 

 

 

2017. július 7.

Ézs 38,17
Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet.

 

 

 

2017. július 6.

Zsolt 95,6-8a

Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket

 

 

 

2017. július 5.

Hós 14,2
Térj meg, Izráel, Istenedhez, az ÚRhoz, mert bűnöd miatt buktál el! 

 

 

 

2017. július 4.

Zsolt 33,22
Maradjon velünk, URam, szereteted, mert mi is benned reménykedünk! 

 

 

 

2017. július 3.

5Móz 16,17
Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől, az ÚRtól, aki adja azt neked. 

 

 

 

2017. július 2.

5Móz 6,6
Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 

 

 

 

2017. július 1.

5Móz 4,38
Nálad nagyobb és erősebb népeket űz ki előled, hogy bevigyen téged, és neked adja földjüket örökségül. Így van ez ma is.

 

 

 

2017. június 30.

Zsolt 37,21
Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. 

 

 

  

2017. június 29.

Péld 13,1
A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. 

 

  

 

2017. június 28.

1Kor 1,10
A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.

 

 

  

2017. június 27.

Péld 28,20
A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül.

 

 

  

2017. június 26.

Péld 11,11
A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti. 

 

 

 

2017. június 25.

1Móz 22,16-18

és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.

 

 

  

2017. június 24.

Péld 10,22

Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

 

 

 

2017. június 23.

Zsolt 10,3

Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az URat.

 

 

  

2017. június 22.

Jób 29,13

A veszendő áldása szállt rám, és az özvegy szívét felvidítottam. 

 

 

 

2017. június 21.

Róm 12,1

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

  

 

 

2017. június 20.

Ézs 43,23

Nem nekem hoztál bárányt égőáldozatul, nem engem dicsőítettél véresáldozataiddal. Nem én voltam, akinek ételáldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért tömjénezéssel fáradoztál.

 

 

 

2017. június 19.

5Móz 17,18-19

Amikor királyi trónjára ül, írassa le magának e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita-papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az URat; őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket.

 

 

 

2017. június 18.

Jer 1,19

Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szól az ÚR.

 

 

 

2017. június 17.

1Móz 12,3

Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

 

 

 

2017. június 16.

Péld 10,22

Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.

 

 

 

2017. június 15.

Zsolt 139,3

Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.

  

 

 

2017. június 14.

2Móz 23,12

Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon nyugodjál, hogy pihenjen az ökröd és szamarad, és lélegzethez jusson szolgálód fia és a jövevény.

 

 

 

2017. június 13.

Zsid 9,27-28

És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

 

 

 

2017. június 12.

Jer 33,14

Eljön még az idő - így szól az ÚR -, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izráel és Júda házáról ígértem.

 

 

 

2017. június 11.

1Móz 24,42

Amikor ma a forráshoz értem, ezt mondtam: URam, Ábrahámnak, az én uramnak Istene! Bárcsak szerencséssé tennéd utamat, amelyen járok!

 

 

 

2017. június 10.

Péld 15,15

A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.

 

 

 

2017. június 9.

Lk 1,28

Az angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"

 

 

 

2017. június 8.

Ézs 43,2

Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.

 

 

 

2017. június 7.

Ézs 43,5

Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek.

 

 

 

2017. június 6.

1Jn 5,4

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

 

 

 

2017. június 5.

Ézs 32,15

Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik.

 

 

 

2017. június 4.

Péld 16,24

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

 

 

 

2017. június 3.

Jel 3,5

Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.

 

 

 

2017. június 2.

Zsid 11,1

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

 

 

 

2017. június 1.

Zsolt 149,4

Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat.

 

 

Hírek

 • Ige rendszeresen a Budapest Európa Tv műsorán

  Minden reggel 3/4 8-tól 8-ig Biblia olvasást és hozzáfűzött gondolatokat hallhatunk a Budapest Európa Televízió műsorában. Ezeket az esti műsor befejezéseként ismétlik meg.

  Keddenként 9 órai kezdettel Ébredés címmel személyes bizonyságtételeket láthatunk Takács Ferenc  beszélgetős műsorában, ezeket este 10 órai kezdettel ismétli a tv aznap:

  http://www.bpetv.org/bp-europa-televizio-budapest-online-tv-adas

   

   

   

 • IMAREGGELI

  Vezetésről  a hit fényében.

  A Centrál kávéházban elindult programsorozat

  korábbi alkalmai itt láthatók, hallgathatók:

  http://www.centralkavehaz.hu/imareggeli

   

   

 • Nem vagy egyedül című rádióműsor

  Minden hétfőn  20 órától 22 óráig a 107 MHz-en, vagy ide kattintva érhető el a  Nem vagy egyedül című hitbeli műsor:

  http://lakihegyradio.hu/player/player.php

   

  Élő adás, telefonszáma: 06-20-95-95-107

 • Programajánlat minden hó utolsó szombatjára Budapesten

  Szabad szombat


  25 év feletti egyedülállók számára szervezünk keresztyéni alapon előadás-sorozatot és beszélgető kört , 
  minden hónap utolsó szombatján .
  Helyszín : volt Olimpia Mozi

  (Kelenföldi Városközpont , Etele út 55. Megközelíthető a gyors 7-es autóbusszal )

  Részvételi díj : nincs (adományokat szívesen fogadunk)

   

  A teljes program 13:00-20:00 óráig tart (ebéd , közös beszélgetés és szórakoztató program )

 • Új evangéliumi oldal
 • Reformátusok a Network-ön

  Ajánlom szeretettel:

  http://reformatusokklubja.network.hu/

  Itt sok szép, építő írás, videóanyag is található, és testvéri közösség.

  Már több, mint ezer klubtag van.

 • Cseri Kálmán, Horváth Géza és más lelkészek igehirdetései

  Szeretettel ajánlom az igehallgatók, a Bibliát komolyan megérteni akarók figyelmébe a 

  pasaret/index.php?page=2011

  oldalt ahol 1996-tól készült felvételek hallgathatók-olvashatók.

 • Keresztény filmajánló

  Sok jó keresztyén témájú filmet láthatunk a

  http://keresztenyfilmek.com/

  oldalon. Különösen jó lehetőség, hogy nem kell letölteni a megnézni kívánt filmet, hanem egyenesen az internetről nézhető.

 • Nagyon jól feltöltött és építő a hitben ez az oldal:

  http://www.albaref.hu/

  Ez a Székesfehérvári Református Egyházközség honlapja, ahol a Médiaanyagok fülre kattintva választhatnak a kedves érdeklődők, hogy filmet, hanganyagot vagy éppen vetített képes előadást akarnak-e figyelemmel kísérni. Azt hiszem minden gyülekezet büszke lenne egy ilyen honlapra.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

  .

Szavazás

Változtassak a honlap megjelenésén?
Nem, de fejleszteni lehet.
Nem, jó ez így.
Igen, mert nem áttekinthető.
Igen gyűlölöm az ilyet.
Asztali nézet